Medailonek přednášejících – PharmDr. Slávka Porubcová

Po absolvovaní štúdia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave získala prvé skúsenosti z oblasti nemocničného lekárenstva v Nemocničnej lekárni Nemocnice na Homolce v Prahe a tieto formovali jej ďalšie profesionálne smerovanie. Od novembra 2005 pracuje v Nemocničnej lekárni Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave, od roku 2019 ako vedúca farmaceutka. Spolu so svojím tímom okrem komplexnej logistiky liekov (vrátane ich prípravy) a zdravotníckych pomôcok rozširuje klinicko-farmaceutické služby hospitalizovaným pacientom na jednotlivých oddeleniach ústavu. V rámci svojho doktorandského štúdia sa podieľa na praktickej a teoretickej výučbe študentov FaF UK. Je 2. viceprezidentkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a jednou zo slovenských delegátok v EAHP.

medailonek-porubcova