Medailonek přednášejících – PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH

Študovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislava. Na Ústave farmácie Slovenskej zdravotníckej univerzity postupne absolvovala špecializáciu z lekárenstva, nadstavbovú špecializáciu z klinickej farmácie a špecializačné štúdium odborníka vo verejnom zdravotníctve (MPH).

Pracuje ako vedúca farmaceutka v nemocničnej lekárni, v Nemocnici akademika Ladislava Dérera, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava. Nemocničná lekáreň je výučbovou základňou Ústavu farmácie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU).

V spolupráci s FaF UK sa podieľa aj na praktickom vzdelávaní študentov farmácie.

Od roku 2018 je predsedníčkou Sekcie nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory (SLeK). Zároveň je aj vedúcou delegátkou Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK v Európskej asociácii nemocničných farmaceutov (EAHP).

medailonek-slimakova